Dean                            QIAO Xiaomei                 Chair of SFS Council                    JIANG Ping

Deputy Dean                ZHAO Ke                       Vice Chair of SFS Council              ZHAO Wei

Deputy Dean                LI Jinman

Assistant to the Dean   LV Leining

Assistant to the Dean   ZHOU Xiaomei

Assistant to the Dean   GUO Hongjie

Assistant to the Dean   YANG Guojing


  

Heads of Departments 

Department of English                SUN Yan

Department of Japanese              LV Leining

Department of Modern Languages   ZHANG Jie     LU Jing

MTI Teaching Center                                 ZHANG Daqiu


Copyright©Shanghai University of Finance and Economics   E-mail:wxb@mail.shufe.edu.cn